Generelle vilkår

1.1. Avtalens formål

Ved bestilling og leveranse av Konsulenttjenester er betingelsene angitt her å anse som avtalt mellom partene.

Denne Avtalens innhold regulerer Leverandørens utførelse av IT-tjenester for Kunden.

1.2 Definisjoner

1.2.1. Normal Arbeidstid

Normal Arbeidstid er alle virkedager, 08:00 til 16:00.

1.2.2. Medgått Tid

Medgått Tid er summen av reisetid og tid som benyttes på utførelse av oppgaver for Kunden.

1.2.3. Reisetid

Faktisk reisetid fra Leverandørens representant forlater sitt normale arbeidssted og til avtalt oppmøtested og tilsvarende tid som brukes for å returnere til sitt normale arbeidssted. For oppdrag som medfører overnatting gjelder også som reisetid tid brukt mellom oppdragsstedet og overnattingsstedet.

1.2.4. Konsulenttjenester

Med konsulenttjenester menes her all tjenesteyting som utføres av Leverandørens ansatte for Kunden og som ikke er regulert som del av annen avtale mellom partene.

1.3. Leveransens omfang

Avtalen omfatter tjenester som beskrevet i Kapittel 3: Tjenestebeskrivelse, og Avtalens Ordrebekreftelse.

Leveransen inkluderer kun de tjenesteelementer som er angitt og priset i Avtalens Ordrebekreftelse.

1.4. Kontaktinformasjon

For spørsmål som vedrører avtalemessige eller merkantile forhold skal Kundens kontaktperson eller Leverandøren kontaktes.

Bestilling av oppdrag skal sendes pr e-post til Leverandøren eller avtales muntlig.

Ved avtale om kvelds- og nattarbeid skal kunden oppgi kontaktperson som er tilgjengelig på telefon i hele den perioden kvelds- og nattarbeidet varer. Dersom det under utførelse av kvelds- og nattarbeid oppstår en situasjon som krever involvering og beslutning fra kundens side for at arbeidet skal kunne utføres, aksepterer kunden at Leverandøren tar de nødvendige beslutninger, og de kostnader dette eventuelt medfører, dersom Kundens representant ikke nås.

Dette gjelder bare der beslutningen ikke kan utsettes til neste dag.

1.5. Kundens plikter og ansvar

1.5.1. Opplysningsplikt

Kunden plikter uoppfordret å gi Leverandør alle opplysninger som kan ha relevans for oppgaver som skal utføres og systemets drift og tilstand forøvrig.

1.5.2. Tilrettelegging og utbedring

Kunden er pliktig å gjøre rimelige tiltak for tilrettelegging av arbeidet og utbedring av arbeidsmiljømessig art når dette påpekes av Leverandøren.

Alle tjenester forutsetter at Kundens datasystemer og utstyr fungerer som forutsatt ved oppdragets etablering, og i tråd med de ytelser man kan forvente.

Dersom et oppdrag, hvor enten dette er på fastpris eller betales etter medgått tid, viser seg å støte på uforutsette problemer eller forsinkes i betydelig grad, skal kunden varsles om dette, og eventuelle konsekvenser mht pris og fremdrift avklares.

Kunden er ansvarlig for å ta backup av alle berørte systemer og data før Leverandøren starter oppdrag som kan påvirke drift.

1.6. Merkantile bestemmelser

1.6.1. Prisendring

Prisen på konsulenttimer og abonnementstjenester justeres årlig med bakgrunn i tolvmånedsendringen i KPI (desember til desember). Prisendringene trer i kraft 01.01. hvert år.  Leverandør forbeholder seg også retten å endre prisen på løpende abonnement med 3 måneders forvarsel.

1.6.2. Reise, opphold, diett og andre utlegg

Utgifter ved kjøring med bil inklusive km, parkering og bompenger er inkludert i «Medgått Tid» i de tilfeller Kunden belastes for Medgått Tid.

Andre reiseutgifter og utlegg på vegne av Kunden belastes Kunden i henhold til regning eller Statens satser.

1.6.3. Offentlige avgifter

Priser angitt er eksklusive skatter og offentlige avgifter. Alle priser er i norske kroner, om ikke annet er spesifisert.

1.6.4. Fakturering og morarenter

Tjenester faktureres i henhold til prisene angitt i Avtalens Ordrebekreftelse.

Forbruksbaserte tjenester faktureres ved forbruk med 14d kredittid. Abonnementstjeneste for sikkerhetsovervåkning forhåndsfaktureres for 3 måneder i gangen.

Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldene prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

1.6.5. Mislighold av betaling

Hvis kunde misligholder betaling av fordringer fra Leverandør opphører Leverandørens ansvar med øyeblikkelig virkning og inntil misligholdet er brakt til opphør. Kundens ansvar løper uavhengig av om Leverandøren har redusert sitt tjenestenivå som følge av misligholdet.

1.7. Taushetsplikt

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av konsulentavtalen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Dette gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

1.8. Force Majeure m.v.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

1.9. Reklamasjon, mislighold m.v.

1.9.1. Reklamasjon

Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må omgående og uten unødig opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Reklamasjon må skje innen 30 dager etter at forholdet ble kjent for parten.

1.9.2. Utbedring og prisavslag

Dersom kunden i avtaleperioden skriftlig reklamerer i samsvar med forrige punkt og det faktisk foreligger et saklig mislighold, skal Leverandør foreta nødvendige utbedringer for at avtalens ytelser og krav skal bli oppfylt.

Dersom Leverandør etter gjentatte forsøk ikke lykkes med utbedringer, kan kunden i stedet for utbedring kreve forholdsmessig prisavslag.

Eventuelle påløpte standardiserte sanksjoner og forsinkelsesrenter skal komme til fradrag ved beregning av prisavslag.

1.9.3. Heving

Hver av partene har rett til å heve avtalen med 14 dagers varsel ved vesentlig mislighold fra den annen part. Dersom den misligholdende part har utbedret forholdet som utløste hevingsretten innen fristen på 14 dager er gått ut bortfaller retten til heving.

En part kan heve avtalen dersom den annen part innstiller sine betalinger, innleder gjeldsforhandlinger eller det åpnes konkurs.

1.9.4. Erstatning

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger:

Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Eventuelle påløpte standardiserte sanksjoner og forsinkelsesrenter skal komme til fradrag ved erstatningsutmålingen. Erstatningskravet kan uansett ikke overstige det samlede vederlag eksklusive merverdiavgift som angitt i ordrebekreftelsen/tilbudet. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

1.10. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger innen 2 – to – måneder etter at en av partene har meddelt den andre part om at en konflikt har oppstått.

Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter reglene i Voldgiftsloven av 2004. Voldgiften avgjør tvisten med endelig og bindende virkning for begge parter.

I tilfelle søksmål, er verneting i den kommunen Leverandøren har sin faste forretningsadresse bestemt for partene i kontrakten og garantistene, og varsel skal gis som for innenbysboende.

2. Spesielle Bestemmelser

2.1. Prosedyrer

2.1.1. Bestilling av oppdrag

Oppdrag bestilles muntlig eller skriftlig fra Kundens side. Leverandøren vil normalt sende skriftlig ordrebekreftelse via e-post til Kunden.

2.1.2. Varsling

Leverandøren forplikter seg til i rimelig grad å holde kunden orientert om fremdrift under utførelse av arbeid. Dersom det under utførelse av arbeid skulle oppstå situasjoner som har betydning for fremdriften av den aktuelle oppgaven eller som kan medføre merkostnader eller problemer for drift av kundens systemer, skal Leverandøren varsle kunden om dette uten unødig opphold.

Der Leverandøren avdekker alvorlige sikkerhetsbrister, eller andre forhold som representerer en vesentlig trussel mot kundens datasikkerhet, skal kunden varsles umiddelbart. Hvorvidt det avtalte oppdrag skal fortsette eller avbrytes avgjøres i samarbeid mellom partene. Leverandøren har krav på avtalt betaling for oppdraget.

2.2. Begrensninger

2.2.1. Tap av data

Leverandør er kun ansvarlig for tap av data ved påvist grov uaktsomhet eller forsett. Dette er i henhold til standard Ansvarsforsikringsvilkår for EDB-bedrifter. Dersom Kunden ønsker ytterligere forsikring mot tap av data anbefales det at Kunden tegner en egen Driftstapsforsikring mot EDB-skader hos sitt forsikringsselskap.

2.2.2. Oppetid

Leverandøren gir ingen oppetidsgaranti forbundet med denne avtale. Leverandøren har intet ansvar for eventuell nedetid under utførelsen av oppdraget, med mindre dette skyldes grov uaktstomhet eller forsett fra Leverandørens side. Oppdrag skal normalt utføres slik at nedetid unngås så langt dette er mulig.

2.2.3. Løsning – resultat

Iverksetting av en oppgave er ikke ensbetydende med at løsning er mulig, eller at man oppnår det ønskede resultat. Leverandørens representant skal gi råd til Kunde etter beste evne vedrørende oppdragets iverksettelse og fortsettelse dersom Leverandøren får grunn til å tro at arbeidsstart eller videre arbeide har begrenset forretningsmessig verdi for Kunden.

3. Tjenestebeskrivelse

3.1. Tjenestenes kvalitet

Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.

3.2. Bruk av underleverandører

Leverandøren står fritt til å bruke underleverandør for utførelse av hele eller deler av enhver oppgave såfremt dette skjer til de samme betingelser som ellers er avtalt. Underleverandøren skal være skikket til oppgaven og Leverandøren skal påse at Underleverandøren og dens ansatte er bundet av taushetserklæring.

3.3. Konsulenttjenester

Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget.

Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid pr påbegynte 0,5 – time. Minste oppdragslengde er 1 time for oppdrag utenfor konsulentens normale arbeidssted og 0,5 – time for oppdrag på konsulentens normale arbeidssted. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

3.4. Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid. Tillegg for arbeid og reise utført mellom kl. 16.00 og 20.00 er 50 % av ordinær timepris. Tillegg for arbeid og reise utført etter kl. 20.00, på offentlige helligdager og i helger er 100 % av ordinær timepris. Ved oppdrag der fast pris er avtalt, betales ikke overtid uten etter særskilt avtale mellom partene.